SCB จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉลุยวางมาตรการเข้มป้องกัน COVID-19

HoonSmart.com>> “ธนาคารไทยพาณิชย์” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉลุย พร้อมมาตรการเข้มป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2562 ของธนาคารมีจำนวนรวมหุ้นละ 6.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 โดยมีผู้บริหารธนาคารฯ นำโดย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

อนึ่ง ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ธนาคารฯ ได้ดำเนินการประชุมตามแนวทางมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน รวมถึงธนาคารฯ ได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับการจัดประชุม โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นต่อไป