CPF ร่วมแบ่งปัน แนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

HoonSmart.com>> “ซีพีเอฟ” แบ่งปันแนวทางการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  (CPF)  ร่วมแบ่งปันการดำเนินงานและบริหารจัดการ อันเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สอดคล้องตามหลักสากล แก่คณะผู้แทนอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน นำโดย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วย ดร.เสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน  นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชนประจำปี 2563

นางสาวพิมลรัตน์​ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล CPF  ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัทฯ​ ในฐานะภาคธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องตามหลักสากล  โดย “บุคลากร”​ ภายในองค์กรทุกคนทุกระดับได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ให้เกียรติ และให้โอกาส ควบคู่กับการดูแลปกป้องชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

ตลอดจน แสดงจุดยืนของบริษัทฯ ​ในการต่อต้านการใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น กระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในกิจการประเทศไทยและต่างประเทศ  ส่งเสริมให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้บริษัทและพนักงานสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่าง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network: LPN) ร่วมกันจัดตั้ง “Labour Voices Hotline by LPN” ช่องทางติดต่อสื่อสารและรับฟังเสียงพนักงานจากองค์กรที่เป็นกลาง ให้พนักงานทุกคนทุกเชื้อชาติ แสดงความคิดเห็นและขอความช่วยเหลือในภาษาที่พนักงานใช้สื่อสาร คือ เมียนม่า กัมพูชา และไทย ช่วยให้บริษัทรับทราบปัญหาและนำไปสู่การจัดการปัญหาและเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ซีพีเอฟ ได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัย เพื่อดูแลและสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัยในสุขภาพ  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ในการส่งมอบอาหารปลอดภัยให้สังคมอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ