กรมปศุสัตว์ แนะ ใส่ใจ “ปศุสัตว์ OK” ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค บริโภคปลอดภัย

HoonSmart.com>> กินลดเสี่ยง เลี่ยงโรค บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ “ปศุสัตว์ OK”

สรวิศ ธานีโต

น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า  กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการ “ปศุสัตว์ OK” ร่วมกับผู้ประกอบการ และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์  เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และมาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ที่ต่อยอดมาจากโครงการเขียงสะอาด

สำหรับเนื้อสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศไทยทั้งหมด มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ นอกจากปลอดภัยในเรื่องโรคแล้ว ต้องปลอดภัยจากสารตกค้างด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย

สถานที่จัดจำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ “ปศุสัตว์ OK W  ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านการเชือดและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ถูกกฎหมาย มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง ส่วนไข่ไก่ก็ต้องผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

“เนื้อสัตว์และไข่ไก่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK จะต้องมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต  ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน อย่างเช่น เขียงต้องสะอาด ภาชนะเป็นสแตนเลส การแต่งกายของผู้จำหน่ายต้องสะอาด และสวมถุงมือสำหรับหยิบจับสินค้า ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการฯแล้ว 7,000 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในตลาดสด และสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการฯ จะได้รับใบประกาศและป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ไว้แสดง ณ จุดจำหน่าย