Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KTAM ปันผล KT-PROPERTY ยิลด์พุ่ง 20% กองผสม-หุ้นอินเดียดีเดย์ 3 ก.ค.

KTAM ปันผล KT-PROPERTY ยิลด์พุ่ง 20% กองผสม-หุ้นอินเดียดีเดย์ 3 ก.ค.

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย โชว์ผลงานกอง KT-PROPERTY ลงทุนหุ้น-รีททั่วโลก ปีนี้ผลตอบแทนเกือบ 20% ลุยแจกปันผลครั้งที่ 2 อัตรา 0.45 บาท พร้อมกอง KT-PIF-D, กองทุนหุ้นอินเดีย ดีเดีย์ 3 ก.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผล 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-PROPERTY) กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล –D (KT-PIF-D) และกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

กองทุน KT-PROPERTY จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารแบบเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก อีกทั้งคาดหวังผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเหล่านั้นถือครองอยู่ด้วย

ปัจจุบันกองทุนหลักเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีกำไร เงินปันผลเติบโต และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์ งบดุล และทีมบริหาร หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาฯในตลาดพัฒนาแล้วหลายแห่ง ยังมีราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แม้ปรับตัวขึ้นมาพอสมควร เนื่องจากดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) ปรับตัวลงมามากในปีนี้

ผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD (2 ม.ค.-21 มิ.ย.62) อยู่ที่ 19.63% 6 เดือน อยู่ที่ 17.65% 1 ปีอยู่ที่ 10.41% และ3 ปี อยู่ที่ 6.20% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 11.51% 6 เดือน 10.06% 1 ปี 3.45% และ3ปี 1.10% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในเดือนกันยายน 2554 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง คิดเป็นเงิน 4.85 บาทต่อหน่วย

ส่วนกองทุน KT-INDIA-D จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco India Equity Fund โดยกองทุนรวมหลัก มีนโยบายลงทุนในหุ้นอินเดีย บริหารแบบเชิงรุกคัดหุ้นที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) ณ ราคาที่เหมาะสม อินเดียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ด้วยหลากหลายปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาว อาทิ โครงสร้างประชากรอายุเฉลี่ยน้อย การปฏิรูปหลายด้านรวมถึง ภาคการเงิน และ ดิจิตอล การบริโภคขยายตัว เป็นต้น

นอกจากนี้ หุ้นอินเดีย มีความน่าสนใจในแง่การกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศของสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน เพราะเศรษฐกิจอินเดียพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก และมีความเชื่อมโยงกับจีนค่อนข้างน้อยกว่าประเทศเอเชียอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ ตลาดหุ้นอินเดีย ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆในช่วงปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD อยู่ที่ 4.40% 6 เดือนอยู่ที่ 4.66% 1 ปี อยู่ที่ -5.91% และ 3 ปี อยู่ที่ 7.49% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 1.92% 6 เดือน 2.12% 1ปี -0.67% และ3 ปี 5.87% และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกรกฎาคม 2559 จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง คิดเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ กองทุน KT-PIF-D จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหน่วย เป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบันเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ ผู้จัดการกองทุนบริหารแบบเชิงรุก ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เช่น อัตราเงินปันผลและความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล ระดับหนี้สิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและผู้เช่า ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ทำเลที่ตั้ง อัตราการเช่า (occupancy rate) แนวโน้มการเติบโตของค่าเช่าและราคาทรัพย์สิน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน จึงถือได้ว่ากองทุน KT-PIF เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกการลงทุนในอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับรายได้ประจำ ในรูปของเงินปันผลแบบสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD อยู่ที่ 4.87% 6 เดือน 4.86% และ1 ปี 4.93% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 5.59% 6 เดือน 5.55% และ1 ปี 5.32% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในเดือนกรกฎาคม 2559 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.97 บาทต่อหน่วย