Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GPSC กำไรโต 2.8% รับรู้ GLOW เต็มงวด โบรกฯ แนะซื้อเป้า 73 บาท

GPSC กำไรโต 2.8% รับรู้ GLOW เต็มงวด โบรกฯ แนะซื้อเป้า 73 บาท

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” ไตรมาส 2/62 กำไร 1,081 ล้านบาท เพิ่ม 2.8% บุ๊คค่าตัดจำหน่ายประเมินมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ 360 ล้านบาทฉุดกำไรโตน้อย รวม GLOW หนุน EBITDA เพิ่ม 154% ส่วนครึ่งปีกำไร 2,023 ล้านบาท “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” มองแกร่งหลังรวม GLOW แนะนำซื้อ จ่อปรับเป้าใหม่จากเดิม 73 บาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กำไรสุทธิ 1,081.14 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.72 บาท เพิ่มขึ้น 3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,051.59 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.70 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 2,023.32 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.35 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,973.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.32 บาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 5,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,273 ล้านบาท หรือ 154% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 3,771 ลา้นบาท หรือ 231% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ GLOW ทันทีหลังจากเข้าซื้อกิจการจากโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)

กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายจากส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ GLOW (Adjusted Net Income) มีจำนวน 1,441 ล้านบาท

หากรวมค่าตัดจำหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 360 ล้านบาท ต้ังแต่วันที่ 14 มี.ค.2562 ซึ่งเป็นวันแรกที่รับรู้ผลประกอบการของ GLOW ในงบการเงินรวม) ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2562 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะทำให้กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีจำนวน 1,081 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 139 ล้านบาท หรือ 15% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 28 ล้านบาท ท้ัง GPSC และ GLOW มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อจ่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่สม่ำเสมอใกล้เคียงกับงวดก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัท

ท้ังนี้ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ จะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้และค่าที่ปรึกษาจากการเข้าซื้อกจิการ GLOW รวมถึงรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefit) เพิ่มขึ้นของทั้งกลุ่มบริษัทด้วย

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจากการควบรวม GLOW (Adjusted Net Income) มีจำนวน 2,383 ล้านบาท ปรับตัวสูงข้ึนจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 410 ล้านบาท หรือ 21% เนื่องมาจากการรับรู้ผลประกอบการของ GLOW เช่นกัน

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกปี 2562 อยู่ที่ 95,857 กิกะวัตต์เพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วกว่าปกติ โดยปีนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต้ังแต่ปลายเดือนก.พ.ถึงกลางเดือนพ.ค.2562 ซึ่งภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีสัดส่วนการใช้ไฟมากที่สุดเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอยู่ที่ 38% ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะพลังงานสะอาดและแนวโนม้ราคากา๊ซธรรมชาติปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างสูงในช่วงต้นครึ่งปี แรกของปี 2562 หลังจากน้ันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งปี หลังปี 2562

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำซื้อ GPSC ราคาเป้าหมาย 73 บาท ซึ่งกำลังทบทวนและมีแนวโน้มปรับขึ้น หลังผลประกอบการไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่ม 3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าคาดแต่เป็นรายการพิเศษหลายอย่าง เช่น ค่าตัดจำหน่ายการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ GLOW ค่าที่ปรึกษา Employee Benefit ส่วน operations ต้นทุนก๊าซสูงขึ้น

ส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 120% จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่ม 203% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วน EBITDA เพิ่มขึ้น 154% จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 231% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โตแกร่งหลังรวม GLOW เต็มไตรมาส แนวโน้มครึ่งหลังของปี 2562 ยังโตต่อจากการ COD โรงไฟฟ้าไซยะบุรีและน้ำลิกและก้าวกระโดดปีหน้าเมื่อรวม GLOW เต็มปี