Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาด

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ ETP เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ก.ล.ต.ได้แก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ในมาตรา 185 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานกำหนด จากเดิมที่กฎหมายระบุห้ามไม่ให้บริษัทดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

ก.ล.ต.จึงมีแนวทางจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยจะกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform หรือ ETP) หรือเป็นการซื้อขายกับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ ETP Regulatory Sandbox เท่านั้น เนื่องจากผู้ให้บริการระบบ ETP จะมีหน้าที่ในการช่วยดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งก่อนและหลังการซื้อขายเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน มีการควบคุมดูแลการซื้อขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบการชำระราคาและส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=546 ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected], [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562