Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KTAM ขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือนชู 0.75% ต่อปี

KTAM ขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือนชู 0.75% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เสิร์ฟกองทุนตราสารหนี้ เน้นรักษาเงินต้น อายุโครงการ 3 เดือน ผลตอบแทน 0.75% ต่อปี เปิดขาย 13-17 ม.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย Roll Over รอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 2 ( KTFIX3M2) รหัสกองทุน คือ K5H ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.75% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

สำหรับตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 100% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยประมาณ 1.04% ต่อปี(ที่มาของข้อมูล: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 10 มกราคม 2563)

อนึ่ง ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 มกราคม 2563 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อของนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแส Risk Off ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย การลดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ กนง. เป็น 1%-3% จากเดิม 1%-4% ที่ทำให้ตลาดคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะเวลาข้างหน้าที่น้อยลงถึงแม้ว่าเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2562 จะอยู่ในระดับที่สูงสุดในรอบเดือนก็ตาม และกระแส Risk Off จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ท่ามกลางสภาพคล่องในระบบที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 2,673 ล้านบาท สำหรับปัจจัย ที่ต้องติดตามจะเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอมเริกา มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุท่ามกลางกระแส Risk Off จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังสหรัฐอเมริกาสังหารผู้นำทางทหารระดับสูงของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดยังคงขานรับความคืบหน้าในการทำข้อตกลงทางการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา

สำหรับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 4 bps. มาอยู่ที่ 1.53% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 10 bps. มาอยู่ที่ 1.59% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 12 bps. มาอยู่ที่ 1.80% ต่อปี สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง การลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส 1 ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน การถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคม ตัวเลขเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา