Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 4.9 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 4.9 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวนิภาพร เสือเพ็ชร์ ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) โดยมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นบุคลากรดังกล่าว เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ย. 2560 นางสาวนิภาพรนำสิทธิของลูกค้า 3 ราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทแห่งหนึ่ง ไปให้ลูกค้าที่เป็นญาติและเพื่อนของตนแทน โดยนางสาวนิภาพรลักลอบใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับหุ้น IPO ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการนำสิทธิการจัดสรรหุ้นดังกล่าวคืนให้ลูกค้าแล้ว

การกระทำของนางสาวนิภาพรข้างต้น เป็นการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 5 ปี แต่เนื่องจากบริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมาแล้ว เป็นเวลา 3 เดือน (ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา 5 ปี ด้วย) จึงเหลือกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอดังกล่าวในคราวต่อไป เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

*ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560