Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษากม.ยกระดับคุมผู้สอบบัญชี-สนง.สอบบัญชี

ก.ล.ต.จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษากม.ยกระดับคุมผู้สอบบัญชี-สนง.สอบบัญชี

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.จ้าง “ทีดีอาร์ไอ” ศึกษากฎหมายกำกับดูแลผู้สอบบัญชี-สนง.สอบบัญชี ของต่างประเทศ เดินหน้าศึกษาแล้ว 5 ประเทศ พบส่วนใหญ่มีกม. รองรับให้ก.ล.ต.กำกับดูแลได้ คาดผลศึกษา-ข้อเสนอแนะเสร็จพ.ค. 63  นี้ หวังยกระดับกำกับดูแลผู้สอบ-สนง.สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า  เป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. ว่าจ้าง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของไทย เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ เมื่อเดือนพ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ ทีดีอาร์ไอ อยู่ระหว่างศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันมีความคืบหน้า ในการเริ่มศึกษากฎหมายของประเทศที่สำคัญไปแล้ว 5 ประเทศ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายรองรับให้หน่วยงานกำกับดูแล สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีได้ รวมถึงการจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องต่อการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ด้วยในลำดับต่อไป ซึ่งผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563

จากนั้น ก.ล.ต. จะเร่งดำเนินการเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้การบังคับใช้กฎหมายและยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับคำแนะนำที่ได้รับจากการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ครั้งล่าสุดในปี 2562 ที่ให้ ก.ล.ต. แก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อให้มีอำนาจลงโทษสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะแจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบต่อไป”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุน และระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี มีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้งานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพ ปัจจุบัน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

อย่างไรก็ดี โครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศไทย ในปัจจุบัน ยังเน้นการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีรายบุคคล โดยไม่ได้ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีโดยตรง